Sidhuvudbild

Vårt synsätt

Människor vill engagera sig, använda sin kunskap, ta ansvar och anstränga sig rejält, förutsatt att de vet varför, får stöd, känner uppskattning, blir uppmärksammade och kan se resultat av sina egna beslut.

Det systematiska förbättringsarbetet gör medarbetarna medvetna om sin egen del i den helhet som bildar företaget. De ser att kundvärde skapas i alla delar av flödet och att varje medarbetare ges förutsättningar att påverka det.

En organisation som arbetar med ODP utvecklar sig till en lärande organisation. Lärande pågår i princip i alla organisationer och företag. Men bara få lär sig de rätta sakerna. Det är inte så att framgångsrika företag nödvändigtvis har intelligentare anställda än andra. Hemligheten är istället att de tar tillvara den befintliga intelligensen bättre. Många företag och organisationer tillvaratar sina anställdas hjärnkraft alldeles för dåligt.

En lärande organisation kopplar samman den enskilde medarbetarens utveckling med de övergripande målen och den strategiska inriktningen. Medarbetare som lär sig genom att arbeta tillsammans mot målen har större möjligheter att själva bli framgångsrika och arbeta effektivare. Dessutom förbättras arbetsmiljön, den psykosociala såväl som den fysiska, och leder till ett ökat välmående och ökad frisknärvaro.

En förutsättning är att medarbetarna också ges förutsättningar att agera i enlighet med de beslut som de själva fattar om förbättringar av det egna arbetet.

Om du vill läsa mer om våra grundläggande värderingar så klicka här.