Sidhuvudbild

Om OD

Operational Development - OD

OD är samlingsbegreppet för hela vår vägledning, träning och verktygslåda inom området verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Med OD menar vi vår helhetssyn på hur verksamhetsutvecklingen bör och kan stödja affärsutvecklingen, och vad som då krävs av ledare och medarbetare.

Det handlar ju om att stegvis och uthålligt utveckla en kultur som ständigt förbättrar såväl de arbetssätt som förhållningssätt som ger bästa möjliga konkurrenskraft och arbetsmiljö. Organisationens kultur omfattar alla medarbetare och då bör också ledningens ansats vara att alla kan bidra och därför är inbjudna i förbättringsarbetet. Varje organisation är ett "levande system" och inte ett tekniskt system. Den ofta outnyttjade och underskattade potentialen ligger därför i möjligheten och förmågan att systematiskt mobilisera, rikta och kraftsamla vars och ens lokala expertis - hela tiden.

Solfjao776dern-pao778-hemsidan-20141105.jpg

När en organisation beslutat sig för vilka affärsstrategier som skall ge den nödvändiga konkurrenskraften då gäller det att använda hela verktygslådan för att åstadkomma de förbättringar som krävs. Det gäller också att kunna sortera och välja rätt verktyg för varje särskilt förbättringsinitiativ. Alla initiativ syftar till att skapa bättre förutsättningar för det dagliga operativa arbetet och beroende på vad som skall åstadkommas så har olika verktyg olika verkningsgrad.

Den mest kritiska framgångsfaktorn är ledarskapets förmåga att outtröttligt kommunicera och inspirera kring organisationens strategiska inriktning och framtida målbild. Alla medarbetare måste ges möjlighet att kunna se sin egen viktiga del i helheten.

En sammanfattning av de viktigaste budskapen på den här hemsidan och vad som särskiljer vårt sätt att tillämpa vårt tankegods får du om du klickar här

”Den som inte har information kan inte ta ansvar
- den som har information kan inte undvika att ta ansvar”.