Sidhuvudbild

LEAN & ODP

LOD®

Lean & Operational Development är ett komplement till ODP som vi tillämpar i organisationer som valt att fokusera det systematiska förbättringsarbetet på en del av organisationen där det är extra viktigt just nu att snabbt åstadkomma en förbättrad flödeseffektivitet.

Lean är ett angreppssätt och förhållningssätt till förbättringsarbete med sitt ursprung främst inom tillverkningsindustri och produktion inom den japanska företagskulturen. Med åren har konceptet spritt sig till andra länder och alla branscher inklusive offentlig sektor och inte minst vård och omsorg.

Spridningen har också medfört olika tolkningar och tillämpningar av Lean inom länder med företagskulturer och ledarskap som på viktiga områden skiljer sig från den japanska. Diversifieringen medför därmed också en risk för tillämpningar som underskattar utmaningen och komplexiteten i företag och organisationer som levande system - inte tekniska system.

Olika aktörers goda syfte med att påbörja ett flödesorienterat förbättringsarbete med Lean är ofta väldigt snarlikt formulerat men resultatet varierar däremot kraftigt.

När vi använder ordet och begreppet Lean i LOD använder vi det utifrån vår tolkning av den engelska definitionen av lean = thin, but strong and healthy. Lean är alltså ett tillstånd som vi strävar efter där medarbetarna är involverade och engagerade i ett systematiskt förbättringsarbete som dammsuger efter strul och störningar i utvalda arbetsflöden. Därmed frigörs och omfördelas tid till det som är värdeskapande för kunderna.

Vår kundanpassade tillämpning av LOD tar utgångspunkt i vår mångåriga erfarenhet från de kritiska framgångsfaktorerna inom ODP. För att uppnå de snabba flödeseffektiviseringar som eftersträvas;
- utarbetas en "röd tråd" som beskriver i vilket sammanhang och helhet som de olika förbättringsinitiativen får sin betydelse.
- skapas en särskild stödstruktur för de medarbetare och arbetsflöden som är utvalda inklusive förbättringstavlor och tavelmöten.
- tränas ledare i ett coachande ledarskap och att formulera "den röda tråden".
- kompletteras förbättringsarbetet med lämpliga verktyg för värdeflödesanalys.