Sidhuvudbild

Bra möten

Operational Development Meetings - ODM®

Ledares förmåga att leda bra möten är själva motorn i organisationens förbättringsarbete där alla medarbetare ser till att ledningens intentioner omsätts i aktiviteter. Bra möten är den mekanism som gör att strategierna slutligen går från ord till handling. Eftersom möten är vår mest tidskrävande arbetsform, där vi i genomsnitt lägger närmare 50% av vår tid, så gömmer vår mötesförmåga och möteskultur en effektiviseringspotential som ledningen bör ta vara på.

Varje möte är unikt med en sammansättning av deltagare som är unik. Samtidigt finns det ett antal gemensamma nämnare som avgör om ett möte blir ett bra möte eller ett möte som i huvudsak slösar med deltagarnas tid.

Inom OD har vi utvecklat - och ständigt vidareutvecklat - en modell som förklarar vilka förutsättningar och komponenter som måste vara på plats för att ett möte ska bli ett bra och levande möte. Ett möte där alla deltagare med energi och målinriktning skapar viktiga aktiviteter som stegvis och effektivt ser till att de uppnår de mål som gruppen satt upp.

Ledare tränas i förmågan att tillämpa modellen för bra möten som är navet i den systematik som uthålligt driver allt förbättringsarbete framåt.

Konceptet bakom ODM - bra möten - kan tillämpas på alla olika möten i en organisation. Resultatet blir färre möten, kortare möten och roligare möten i en kombination av analoga och digitala mötesformer med väsentligt ökad innovationshöjd, kvalitet och effektivitet som följd.